FU-GEN ENERGIA RAKENTAA AURINKOVOIMAA JANAKKALAN PIILONSUOLLE

Fu-Gen Energia Oy suunnittelee aurinkovoimahanketta Janakkalan ja Lopen kunnassa olevalle Piilonsuon ja Piilonperän alueille. Aurinkopuiston teho voi nousta 40 MW luokkaan. Voimala voi tuottaa sähköä jopa 10 000 kotitalouden vuosittaiseen tarpeeseen. Toteutuessaan hanke tarkoittaa kymmenien miljoonien eurojen energiainvestointia lähialueille.

Hyvän auringonsäteilyn määrän ja alueen vahvan sähköverkon ansiosta kohde soveltuu erinomaisesti aurinkovoiman tuotantoon.

Suunnittelualue kattaa noin 60 hehtaaria. Suunniteltu hankealue sijaitsee valtatie E12 länsipuolella, Humuspehtoorin omistamalla kiertotalouteen suunnitellulla alueella. Suunnittelualue sijaitsee vajaa kymmenen kilometriä Riihimäen keskustasta luoteeseen. Alue on ollut turvetuotannossa aikoinaan, jonka jälkeen Humuspehtoori on rakentanut alueelle tiestöä ja testannut mm. energiapuun kasvatusta. 

Hankealueella kasvaa osittain heikkokasvuista metsää, enimmäkseen kuivaa kangasmetsää turpeen nostosta syntyneiden altaiden ympärillä. Alueen läheisyydessä alueen eteläpuolella kulkee myös Fingridin sähkölinja. Voimala liitetään suoraan 110 kV -voimajohtoon. 

NYKYTILANNE

Hanke on esisuunnitteluvaiheessa. Fu-Gen Energia Oy on sopinut alueesta maanomistajan Humuspehtoorin kanssa ja käymme keskusteluja viranomaisten kanssa hankkeesta. Seuraava vaihe on luvitusprosessin aloittaminen.

Kunta määrittelee luvitusprosessin jossa alustavasti edetään suunnittelutarveratkaisun mukaisesti. Prosessin aikana kuullaan naapureita sekä huomioidaan luontoarvot kuten alueen kasvi- ja eläinlajistoa. Tarpeen mukaan tehdään lisäselvityksiä.

Humuspehtoorilla on Piilonsuon kiinteistölle voimassa oleva ympäristölupa ja kummatkin kiinteistöt ovat maakuntakaavaan merkittynä EKO -alueena, joka mahdollistaa jätteiden kierrätyksen ja loppusijoituksen. EKO- alue ei kuitenkaan poissulje uusiutuvan energian tuotantoa. Alueelle rakennetaan tulevaisuudessa kiertotalouspuisto, joka palvelee kiertotalouden toimijoita ja paikallisesti tuotetusta energiasta voivat hyötyä toimijatkin. Kenttäalueet tulevat pääosin kiinteistön itäreunalle, kun aurinkovoimapuisto tulee sijaitsemaan kiinteistöjen keskialueella sekä länsireunalla.  Aiemmin turvepitoiset alueet suunniteltiin bioenergian kasvatusalueiksi, mutta näistä suunnitelmista on luovuttu. Aurinkopuisto vastaa Suomen kasvavaan energiantarpeeseen ja huoltovarmuuteen.

MITÄ AURINKOVOIMAPUISTO TARKOITTAA PAIKALLISESTI?

Aurinkovoimahankkeet tuovat kunnille pitkäaikaisia, tasaisia, ennustettavia ja merkittäviä tuloja kiinteistöveron muodossa. Rakennusvaiheessa hanke tuo alueelle työtä ja työvoimaa niin itse rakentamisen muodossa, kuin esimerkiksi kysyntänä majoitus- ja ravintolapalveluille. 

Tuotantovaiheessakin työllisyysvaikutus on useita henkilötyövuosia vuodessa. Fu-Gen  suosii hankkeissaan luotettavia ja ammattitaitoisia kumppaneita, myös paikallisia urakoitsijoita käytetään. Investoinnin ja työmahdollisuuksien lisäksi aurinkovoima auttaa sekä Suomea että kuntia saavuttamaan ilmastotavoitteensa ja tuo imagohyötyä.

HANKKEEN ALUSTAVA AIKATAULU

Alustavan aikataulun mukaan suunnittelutarveratkaisu voitaisiin hyväksyä vuoden 2024 aikana, jonka jälkeen aurinkovoimalalle haettaisiin rakennusluvat.

Aurinkovoimalan rakentaminen voisi tällöin alkaa aikaisintaan vuonna 2025.

YHTEYSTIEDOT

 

Seppo Tupeli                                                                                 Suvi Mantsinen
Maajohtaja                                                                                     Toimitusjohtaja
Fu-Gen Energia Oy                                                                     Humuspehtoori Oy
+358 40 550 5420                                                                      +358 50 465 1191

s.tupeli@fu-gen.com                                                                suvi.mantsinen@humuspehtoori.fi